کارگردانی و بازیگری

شروع فیلمسازی از 12 سالگی با فیلم کوتاه “کارنامه”

ساخت فیلم های کوتاه:

فیلم کوتاه کارنامه

آوا فیاض - 1380 - کارگردان

فیلم کوتاه معنای زندگی

آوا فیاض - 1383 - کارگردان

فیلم کوتاه چشم سوم

آوا فیاض - 1385 - کارگردان

فیلم کوتاه فالش

آوا فیاض - 1388 - کارگردان

فیلم کوتاه پشه‌ها

آوا فیاض - 1388 - کارگردان

فیلم کوتاه دوئت منفی یک

آوا فیاض - 1389 - کارگردان

فیلم کوتاه حس صورتی

آوا فیاض - 1390- کارگردان

شروع بازیگری از 12 سالگی با تئاتر حسنی و لوبیای سحرآمیز