کارگردانی

شروع فیلمسازی از 12 سالگی با فیلم کوتاه “کارنامه”


ساخت فیلم های کوتاه:

_کارنامه 1380

_معنای زندگی 1383

_چشم سوم 1385

_فالش 1388

_پشه ها: 1388

_دوئت منفی یک 1389

_حس صورتی 1390