تئاتر
بازیگر تئاتر:

حسنی و لوبیای سحرآمیز – 1380

دودمان / به طرز غریبی – 1396

کارگردان:

به طرز غریبی – 1396

تهیه‌کننده:

سیستم گرون هلم – 1393

مدیر تولید:

a+b)^3) / ویران / لو – 1391

خدای کشتار / دختر یانکی – 1392

یک کمی خوشی – 1394

هفت خوان هملت – 1395

آخرین قطره از نیمه‌ی پر لیوان – 1400

 
مجری طرح:

شبیه رهایی ورای یک نفس – 1397